top of page

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Tackers and Packers B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze   algemene   verkoop-   en   leveringsvoorwaarden   (hierna   te   noemen:   “algemene   voorwaarden”)   zijn   van   toepassing   op   alle rechtshandelingen van verkoper inzake verkoop en/of levering van zaken, goederen en diensten. Onder “verkoper” wordt in deze verstaan Tackers and Packers  B.V.,  ingeschreven  in  het  handelsregister  van  de  Kamer  van  Koophandel  onder  nummer:  73318167  en  statutair  gevestigd  en kantoorhoudende aan de Vijverweg 23, 6133 AR  Sittard

 2. Deze  algemene  leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegestuurd en zijn via de website www.tackersandpackers.com te raadplegen.   

 3. Waar  in  deze  algemene  leveringsvoorwaarden  wordt  gesproken  over  “de  wederpartij”  wordt  hieronder  verstaan  elke  natuurlijke  of rechtspersoon die een overeenkomst met verkoper wenst aan te gaan en/of degene voor wiens rekening de producten worden geleverd.

 4. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan wederpartij geen rechten voor de tokomst ontlenen.

 5. Alle andere voorwaarden van de wederpartij of derden zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk met die andere voorwaarden akkoord is gegaan. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee door verkopers schriftelijk is ingestemd.

 6. Indien  de  wederpartij  gebruik  maakt  van  standaard  inkoopvoorwaarden,  gelden  deze  niet  indien  die  in  strijd  komen  met  enige  in  de onderhavige algemene voorwaarden voorkomende bepaling, tenzij verkoper zich uitdrukkelijk met die voorwaarden akkoord heeft verklaard.

 7. Deze voorwaarden gelden voor alle landen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en verkoopbevestigingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Verkoper verbindt zich niet eerder dan nadat hij een overeenkomst schriftelijk bevestigd heeft.

 3. Indien de wederpartij binnen 10 dagen na dagtekening van de verkoopbevestiging niet heeft gereclameerd, gaat hij met de inhoud van deze bevestiging akkoord, alsmede met de verkoop- en leveringsvoorwaarden van verkoper.

Artikel 3 – Eisen materiaal c.q. goederen

 1. De  wederpartij  dient  eventuele  bijzondere  aan  het  materiaal  c.q.  de  goederen  te  stellen  eisen  voor  het  tot  stand  van  een  overeenkomst schriftelijk aan verkoper door te geven. Tenzij bij de bestellingen bijzondere eisen aan het materiaal c.q. de goederen zijn gesteld en deze door verkoper uitdrukkelijk zijn aanvaard, moet met verkopersortering genoegen genomen worden.

 2. Ten aanzien van afmetingen behoudt verkoper zich steeds de in de markt gebruikelijk/geaccepteerde kleine afwijkingen voor.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald dienen monsters uitsluitend om de maten weer te geven.

 4. Monsters worden tegen het dubbele van de aangeboden prijs berekend en niet franco verzonden. Voor het maken van drukproeven wordt het aantal daaraan bestede uren in rekening gebracht.

 5. Bijzondere bedingen welke van de in dit artikel vervatte voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.

bottom of page